Dziś jest: niedziela, 26-05-2019, Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetwarzanie danych osobowych

KOMUNIKAT

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana  (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka)  danych osobowych jest Przedszkole Publiczne nr 61 z siedzibą przy ul. Krzanowickiej 1, 45-920 Opole,

tel.:  774691154 , mail: dyrektor@przedszkole61.opole.pl

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu, panem Ryszardem Lasikiem możliwy jest pod numerem

             tel.: 77 44 61 103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl

  1. Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka)  będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
  2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu.
  3. Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka)  dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola.